برچسب: پرداخت فوری دیه وفات یافته ها در بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۳۳ـ اگر بیمه گر یا صندوق علیرغم کامل بودن مدارک ، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر داشته باشند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون […]