برچسب: چگونه بیمه نامه خود به خود فسخ می شود؟

شرایط فسخ بیمه نامه توسط بیمه گر یا بیمه گذار

شرایط فسخ بیمه نامه توسط بیمه گر یا بیمه گذار

   موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه کدامند؟ فسخ توسط هر کدام از طرفین ، بیمه گر یا بیمه گذار: الف) در صورتی که قرارداد برای دوره های معین چند ساله منعقد می شود، و در پایان هر دوره هر یک از دو طرف با اطلاع قبلی حق فسخ قرارداد بیمه را دارند. ب) در […]