برچسب: بیمه مسئولیت در مقابل همسایگاه

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی یمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر مستاجر در طول مدت اجاره ، مسئولیت مسئولیت نگهداری مورد قرارداد اجاره را بر عهده دارد . این بیمه نامه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر میباشد که جهت پوشش خسارات مالی وارده ، در زمان اجاره برای مورد اجاره می باشد. با توجه شرایط خاص موجر […]