برچسب: تهیه بیمه نامه از شرکتهای بیمه ای مختلف

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث اگر در زمان فروش خودروی خود،  قصدخرید خودروی جدید نداشته باشید، ضمن دریافت گواهی حفظ تخفیف‌های بیمه شخص ثالث خود،  از شرکت بیمه مذکور ، میتوانید تخفیفات را تا زمان خرید خودروی جدید برای خود محفوظ نگهداری نمایید(با حفظ شرط یکسان بودن کاربری خودروی جدید و خودروی قدیم).  مبنای محاسبه […]