برچسب: جبران خسارت مالی و جانی بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت + بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت + بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان

سایر انواع بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مشمول پرداخت خسارات وارد شده به کارکنان و کارگران است ( کلیه کارکنان شاغل در حدود فیزیکی کارگاه درج شده رد بیمه نامه ، شامل کارگران ایرانی  و غیرایرانی را شامل میشود) . این بیمه نامه از نظر فیزیکی […]