برچسب: جبران خسارت و ضرر وزیانهای احتمالی پزشکان و پیزاپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای + بیمه پزشکان + بیمه پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای + بیمه پزشکان + بیمه پیراپزشکان

  بیمه مسئولیت حرفه ای هر فرد دارای شغل و حرفه خاصی در جامعه است که به تبع شغل و حرفه خود میتواند بطور ناخواسته موجب بروز خسارات جانی و مالی برای افراد مرتبط با همان حرفه شوند. بیمه‌های مسئولیت حرفه‌‌ای وظیفه جبران زیانهای ناشی از شغل و حرفه افراد به سایر اشخاص را بعهده […]