برچسب: جبران خیانت مالی کارمندان

بیمه مسئولیت قراردادی + صداقت در امانت

بیمه مسئولیت قراردادی + صداقت در امانت

بیمه مسئولیت قراردادی این بیمه نامه دارای هدف پرداخت خسارت و زیانهای وارده به طرف قرارداد میباشد که علت ان تخلف طرف دیگر قرارداد از رعیت تعهدات و شرایط درج شده در قرار داد فیمابین ، است . این زیانها به بصورت خسارات مالی و جانی می باشد.  لازم به ذکر است که در صورت […]