برچسب: جریمه ها و بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۸

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۸

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۸ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه  ارائه تخفیفات ، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میگردد و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد […]