برچسب: پرداخت خسارت بیمه ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۳ + ماده ۱۴

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۳ + ماده ۱۴

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۳ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد موظف هستند خسارات بدنی تعلق گرفته به اشخاص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند. بیمه گر ، در صورتیکه […]