برچسب: پزشکی قدیم هند

گیاهان دارویی – پزشکی کهن – هند قدیم

گیاهان دارویی – پزشکی کهن – هند قدیم

گیاهان دارویی  Medicinal plants ان دسته از گیاهانی هستند که یک یا چند اندام‌  آن‌ گیاهان دارای ماده موثری است. این مواد که زیر یک درصد از کل وزن خشک گیاه را تشکیل می‌ دهند، دارای خواص دارویی مؤثری بر موجودات زنده میباشند. اندامهای این گیاهان میتواند شامل: ریشه، ساق  برگ ، میوه باشد. در […]