برچسب: دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۹+ ماذه۲۰ + ماده ۲۱

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۹+ ماذه۲۰ + ماده ۲۱

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۹ـ هر گونه کوتاهی و قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نمی باشد. بعبارت دیگر بعد از صدور بیمه نامه شخص ثالث هرگونه اشکال و ایرادی […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۸

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۸

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۸ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه  ارائه تخفیفات ، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میگردد و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۳ + ۴۴ + ۴۵

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۳ + ۴۴ + ۴۵

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۳ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه وظیفه دارند ترتیبی اتخاذ نمایند که بااستفاده از ابزار مناسب ، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم گردد. ماده۴۴ـ […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۹ + ماده ۳۰ + ماده ۳۱ + ماده ۳۲

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۹ـ تمامی اختلافات فیمابین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون بوجود آید به وسیله هیأتی شامل  دو نفر حقوق دان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب […]