برچسب: پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ +۴۰

قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ +۴۰

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۳۷ـ بیمه گر، صندوق یا مقصر حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیاندیده پرداخت شده باشد  یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده باشد ، بریءالذمه می باشند. ماده۳۸ـ هرگاه […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

قانون بیمه شخص ثالث + ماده چهل ویک + چهل و دو

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۴۱ـ بمنظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ، دولت تکلیف دارد ، سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد نموده و نسبت به روزآمد نمودن و تحلیل مستمر داده های […]

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پانزده

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پانزده

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۵ـ در تمام موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده  و پس از آن می تواند به جانشینی و قائم مقامی از طرف زیان دیده از طریق […]